PROSJEKTER
Etablering av fisketrapp
2017
Pågående prosjekt for Statkraft Energi AS
Multibetong har totalentreprise med etablering av fisketrapp.

Arbeidet hadde oppstart våren 2017 hvor høy vannstann i elva kunne blitt en utfordring. Det ble løst med å montere midlertidig bru over elven for å komme til stedet fisketrappen skulle etableres.
Jobben består av:

Graving, sprengning av fjell og steinblokker.
Rensk av fjell og gysing av fjellbolter for fisketrappen
Masseutskifting, opplasting- og transport av masser.
Forskaling, armering, og støp av trappekonstruksjon.
Membran /
isolering før asfaltering
2017
Multibetong har utført en rekke jobber i Nordland –Troms og Finnmark med fuktisolering. Oppdragene ble utført for Visinor og NCC Sommer / høst 2017
Forberedelser før asfaltering i Tromsø, hvor det ble lagt fuktisolasjon ved tunellportal. (Topeka)
Det ble påført membran før asfaltering på en rekke bruer for å hindre saltinntrenging. (Topeka)
Rehabilitering av Harstad Kai
2016
Oppdragsgiver Harstad Havn KS
Hovedentreprenør: SR SeaService AS
Multibetong fikk jobben med å fjerne dragere og hele kai-dekke på 1500m2

Utfordringen med prosjektet var å unngå rystelser i verneverdig bygg på kaiområdet. Støynivå måtte holdes lavt da kaia ligger midt i Harstad sentrum. Dermed ble bruk av wiresag valgt som løsning på denne jobben. Med denne metoden fikk man ikke forurensing av betongrester i vannet.
Totalentreprise på utbedring av fundamenter til rørledning / forskalingsklosser. Totalt 48 fundamenter 3 forskalingsklosser. Rørlengde 320 meter, diameter Ø 2000.

Oppdraget bestod av forsiktig rivning under drift av fundament. Rørgata ble stabilisert med spesialbygde bukker. Fundamentene ble kuttet med wiresag og nye fundament ble etablert. Forankringsklossene ble vannmeislet. Det ble skiftet ut dårlig armering, og tørrsprøytet med spesialmørtel.
Skoddebergdammen
2016
Jobb utført for Hålogaland Kraft Produksjon AS
Multibetong Drift fjernet gammelt belegg i drikkevannsbasseng og lagt på nytt belegg ved bruk av polyurea. Arbeidet besto av å skrape bort det gamle epoxybelegget, før overflatene ble sandblåst. Karet ble pore sparklet før priming og spøyting av 2,5 -3mm polyurea belegg. Drikkevannsbassenget er på 100 kvm, og ble behandlet mens to andre kar var i drift. Det var derfor avgjørende at fukt og temperatur ble fulgt med for å få best mulig resultat. Vi måtte også jobbe under særlige krav til hygiene og spredning av kjemikalier.
Riving av kai
2016
Jobben ble utført for Statnett
Eksisterende fergekai ble revet, og det ble etablert en ny ilandkjøringsrampe.
Prosjektet bestod av:

Rivning av eksisterende betongkonstruksjoner
Prøvegraving
Grunnarbeider
Bygging av ilandkjøringsrampe og pullerter
Hålogaland Brua
2015
Multibetong har utført følgende arbeid for NCC – VNG / SRBG
Tørrsprøyting i spredekammer ( Øyjord )
Vannmeisling
Injeksjon
Sement. Stagforankring i spredekammer
Polyuretan i støpeskjøter.
Sement høyfast. Understøp av sadelplater på tårn

Gysing. - Utført for VNG Serbia/SRBG Kina

Rehabilitering av dam
2015
Totalentreprise for Nordkraft
Multibetong stod for rehabilitering av overløp ved Nygårdsvannet i Narvik Kommune.

Prosjektets utfordringer var adkomst til anlegget, alt utstyr måtte fraktes over isen, som f.eks Borerigger, gravemaskin. Oppdraget gikk ut på nytt overløp med påstøp både på nedstrøms og oppstrøms side av dammen samt pilastere, det ble reetablert fuger. Det var en god del fjellrensk i bunnen. Total lengde på demning ca. 210. meter. Totalt 364 m3 betong med helikopterstøp.
2 m3 med betongtørrsprøyting, og 43 m3 med vannmeisling av overflater.

Rehabilitering av bru
2013
Multibetong utførte jobben for Statkraft
På brua gjordes det omfattende utbedringer. Det ene landkaret, samt begge midtfundamentene ble delvis revet og rehabilitert. Bærebjelkene i stål ble rehabilitert, det ble lagt nytt dekke og rekkverk.
Isolering av rørgate
2013
Jobben ble utført for PEAB Anlegg
Polyuretan LOC skum ble brukt som isolasjon av 320 lm vannrør. Jobben ble gjort for å slippe å sprenge grøft, og legge røret dypere. Vannrøret ligger på ca. 1,5 m dybde omsluttet med 6 -7 cm isolasjon.
Forsterkning av dam
2012
Multibetong har utført rehabilitering av demning for Sørfold Kraftlag SA
Dammens lengde er 113 meter.

Gammel betong ble fjernet i flomløp, bunntappeluke og nedstrøms damtå. Montering av fjellbolter og støp av betongplate samt montering av ny bunntappeluke. Det ble også gjort utbedring av nedstrøms bekkeløp og fjerning av gammel inntaksdam. Avsluttende arrondering av berørte områder.
Håkvikdal Dam
2012
Oppdrag for JV Maskin i regi av Nordkraft
Multibetong har armert å støpt ledevegger oppstrøms/ nedstrøms ved Nordkraft sitt damanlegg i Håkvikdal Storvannet totalt ca. 280m3 betong, det er også gjort utbedring av damtå med nye fot bolter i lengde av ca. 60 meter, for å få en farge tilsvarende eksisterende tørrsteinmur ble det tilsatt jernoksid i betongen.

Arbeidet omfattet også mindre slissing av riss, samt injeksjon av overganger mellom gammel ny betong.
Injeksjon i tunneler / diverse
2012
Jobben ble utført for Narvik VAR
Narvik VAR har hatt lekkasjer ved 2 overføringstunneler i lengre tid Mørkholla og Isvatn.
Isvatn har en vannsøyle på ca. 40meter og Mørkholla på ca. 38 meter. Lekkasje punktene var i betongproppen mellom fjellet og betong.

Multibetong fikk helikopter transport på alt utstyr inn til anleggsområdene, selve jobben ble utført med en kombinasjons injeksjon med polyuretan og microsement.

Jobben gikk som planlagt, og på 1 års kontrollen viste det seg å være helt tørt.
Made on
Tilda